ÁSZF

Üzletszabályzat (Általános szerződési feltételek): A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a "ÁSZF") határozzák meg az Il Contatto Kft. (székhely: 7130 Tolna, Uzon u. 7/A.) kizárólagos tulajdonában álló és az Il Contatto Kft. általműködtetett www.higienia.net elnevezésű weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre (a továbbiakban: a "Felhasználó").  

A szerződés tárgya: A szerződéstárgya az Il Contatto Kft. www.higienia.net weboldalon található zárt körű internetes vásárlói klubjának oldalain található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.higienia.net weboldalon található online felületen (zárt körű internetes vásárlói klub vagy áruház) keresztül történik. Az Il Contatto Kft. vásárlói klubjában történővásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ektv.") irányadó.
 

Az eladó: Az eladó minden termék és szolgáltatás esetében az Il Contatto Kft.

Az elektronikus szerződéskötés lépései: Az áruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak az áruház kínálatában feltüntetett termékekből. A regisztráció során egy adatlapot kell kitölteni egy létezőe-mail cím és egy jelszó megadásával, továbbá néhány – a teljesítéshez szükséges – adat kitöltésével. A regisztrációt követően tudja az Il Contatto Kft. a Felhasználónak biztosítani az árucikkek vásárlásához, a korábbi vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést.

A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az Il Contatto Kft.-t semminemű felelősség nem terheli az ebből eredő minden anyagi kárért a vevő tartozik felelősséggel. Az Il Contatto Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a vevő elfelejtette a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem az Il Contatto Kft.-nek felróható okból –hozzáférhetővé válik.

A hibásan rögzített adatokat (adatbeviteli hibákat) bejelentkezés után, a Saját adataim menüpontban lehet megváltoztatni.

 Folyamatban lévő rendelést érintőadatok módosítására az info@ilcontatto.hu  címre küldött e-mail útján, a megrendeléstől számított legfeljebb 24 órán belül van lehetőség abban az esetben, ha a megrendelést az Il Contatto Kft. még nem igazolta vissza.

Az Il Contatto Kft. áruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Általános szerződési feltételekben meghatározott módon, az alábbiak szerint.

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, ez egy ajánlattétel az Önrészéről az adott termék megvásárlására. Az Il Contatto Kft. a megrendelést a megrendelése elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja (Pénteki napokon 16 óra 30 perc után leadott megrendelések visszaigazolása Hétfőn 12 óráig történik meg, hétköznapra eső munkaszüneti napok esetén a következő munkanap 12 óráig), amely időpontban a szerződés Ön és az Il Contatto Kft. között létrejön.  A visszaigazolás elküldésével a megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. A visszaigazolt megrendeléseket iktatjuk. A visszaigazolás a rendelés beérkezését rögzíti Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz - kivéve a Pénteken 16 óra 30 perc után leadott rendeléseket és munkaszüneti napokat-, akkor rendelésétől indoklás nélkül elállhat, illetve az Il Contatto Kft. bármilyen kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A Felek között a szerződés magyar nyelven jön létre, a létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Il Contatto Kft. azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
 

Vételár, fizetési feltételek: Az árucikkek alatt feltüntetett ár az árucikk vételára, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a  megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Abban az esetben, ha az Il Contatto Kft. leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül az online áruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék vagy szolgáltatás általánosan elfogadott piaci árától nagyban eltérő árra, vagy ha egy esetleges rendszerhiba miatt 0 Ft vagy 1 Ft kerül árként feltüntetésre, akkor az Il Contatto Kft. nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Ezekben az esetben az Il Contatto Kft. felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, és amennyiben azt a Felhasználó nem tartja elfogadhatónak, elállhat vásárlási szándékától.

A vételár kiegyenlítése a futárszolgálatnak készpénzben, illetve előre utalással az Il Contatto Kft. bankszámlaszámára történhet (OTP BANK Nyrt., 11746108-20026109).
 

Szállítási feltételek: A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően legkésőbb 3 nap.

Azon termékek, amelyek nincsenek raktárkészleten, szállítási határideje megrendelés leadását követő naptól kezdődően maximum 4 hét.

Nettó 20.000 Ft feletti webáruházban leadott vásárlás esetén cégünk ingyenes kiszállítást biztosít, kizárólag Magyarország területén belül! Ez az opció nem elérhető az email-es vagy levelezési úton leadott rendelésekre!


Az árucikkek cseréje: Ha a megrendelt árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, ennek tényét foglalja írásba az árut kézbesítő személy által adott formanyomtatványon. Amennyiben nem kerül sor az írásos jegyzőkönyvre, a reklamációt nem áll módunkban elfogadni.  Kérjük, ha sérülést észlel az átvett terméken, azonnal értesítse Ügyfélszolgálatunkat a +36 20/23-22-136-os telefonszámon.   

A vásárlástól való elállás joga a fogyasztónak minősülő vásárlók esetén: A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, az Il Contatto Kft.-hez küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen:  info@ilcontatto.hu.

vagy társaságunk székhelyére küldött levél formájában, vagy fax(74/440-017) útján (elállási nyilatkozat). Elállás esetén az Il Contatto Kft. a kifizetett vételárat, banki átutalással visszatéríti legkésőbb az elállást követő harminc napon belül.

Kérjük, hogy az áruval együtt a termék megvásárlásakor kapott számlát is juttassa vissza az Il Contatto Kft. részére. Az áru oda - és visszajuttatásának költségeit minden esetben a Vevő viseli. Egyéb költség azonban nem terheli. Kérjük a csomagolásnál a dobozt eredeti állapotában küldje vissza, mert a csomagolás bizonyos esetekben a termék részét képezi, vagy eladását segíti. Ahol a csomagoláson a termék képe látható, kérjük a csomagot eredeti összeragasztás és egyéb sérülés nélkül küldje vissza, ellenkező esetben 2000 Ft díjat számítunk fel.

A vásárlástól való elállás joga csak az új, az átvételkor még nem használt gépekre, eszközökre vonatkozik. Bizonyos esetekben a csomagolás felbontása már használatnak minősül (tisztítószerek, kozmetikai cikkek, gyújtókockák, stb.) Gépek esetében a bizonyított használatbavétel után a gép vételárát nem térítjük vissza. Erről a visszaküldést követően írásbeli, fényképpel ellátott jegyzőkönyvet készítünk, amelyről a másolatot megküldjük a vásárló részére is. Géprendelés esetében, amennyiben a gépet a gyártótól kell megrendelnünk, nem áll módunkban a vételárat visszatéríteni. Ezekben az esetekben már a megrendeléskor külön szerződés kell készüljön.
 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási vagy felmondási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási vagy felmondási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási vagy felmondási jogát.


Elállási jog gyakorlása céges vásárló esetén:

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében annak rendelkezéseit a fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződésekre (fogyasztói szerződések) kell alkalmazni.

A Ptk. kötelmi jogi szabályait tartalmazó Hatodik Könyve a 93/13/EGK irányelv 2. cikk b) pontjának megfelelően azon természetes személyekre szűkíti le a fogyasztó fogalmát, akik a saját szakmájuk, üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk körén kívül kötnek szerződést. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Rendelet hatálya nem terjed ki

 • a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyekkel; (legyen az akár jogi-, vagy természetes személy)
 • a nem természetes személyekkel megkötött szerződésekre.
Amennyiben tehát vállalkozás köt szerződést webáruházzal termékértékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására, úgy a fogyasztónak nem minősülő vevőt nem illeti meg az indokolás nélküli elállás/felmondás joga.


 

Felelősség korlátozása: Az Il Contatto Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

    Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja abban, hogy csatlakozzon az Il Contatto Kft. weboldalára, ott megrendelést adjon le.
    Számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
    Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.  

Adatvédelem: Az adatkezelési nyilatkozat megváltozott. Tekintse meg az új nyilatkozatot IDE KATTINTVA!

 

Az  info@ilcontatto.hu e-mail címen bármikor jelezheti, ha nem kíván hírlevelet kapni.

Szellemi tulajdonjog: Bármi, ami a Weboldalon található, az Il Contatto Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. Az oldal másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása az Il Contatto Kft. engedélye nélkül szigorúan tilos. A Megállapodás megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. Az Il Contatto Kft. logó az Il Contatto Kft. tulajdona. Az Il Contatto Kft. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. Az Il Contatto Kft. honlapján megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosáé.

Minden egyéb vitás esetben a mindenkori PTK az irányadó, a vitás esetekből származó költségeket a vevő hibájából eredően a vevő viseli.

 

WhatsApp

Kérdezzen tőlünk a WhatsApp-on!

WhatsApp
Telefon: +3620/232-21-36
E-mail: info@ilcontatto.hu
Elérhetőségek